Ngày đổi mới sáng tạo “I-DAY”

I-DAY là gì? Được viết tắt từ Innovative Day- là ngày dành cho sự đổi mới, sáng tạo, được thực hiện đều đặn hàng tháng. Đây là một trong những hoạt động chiến lược thúc đẩy, phát triển giá trị cốt lõi của ITD Group. I-DAY khuyến khích ITD-ers trao đổi thông tin, nâng cao […]