Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Phạm Uyên Nguyên

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Phạm Uyên Nguyên

Ngày ban hành

30/06/2021

Cơ quan ban hành

Người ký

Phạm Uyên Nguyên

Miêu tả văn bản

Báo cáo về ngày trở thành / không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.

Văn bản cùng loại gần đây

vi