Đơn từ nhiệm TV HĐQT – Bùi Hoàng Anh

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Đơn từ nhiệm TV HĐQT – Bùi Hoàng Anh

Ngày ban hành

25/03/2021

Cơ quan ban hành

Thành viên Đại hội đồng cổ đông

Người ký

Bùi Hoàng Anh

Miêu tả văn bản

Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - Bùi Hoàng Anh.

Văn bản cùng loại gần đây

vi