Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông tin

Nội dung

Tiêu đề

Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày ban hành

19/06/2019

Cơ quan ban hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Người ký

Doãn Thị Bích Ngọc

Miêu tả văn bản

Bộ tài liệu bao gồm:

  1. Biên bản họp Đại hội
  2. Nghị quyết Đại hội
  3. Phụ lục 1 - Điều lệ công ty
  4. Phụ lục 2 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty
  5. Phụ lục 3 - Quy chế Quỹ đầu tư phát triển
  6. Biên bản kiểm phiếu

Văn bản cùng loại gần đây

vi