Business Development (Digital Transformation)

Với nhu cầu mạnh mẽ về chuyển đổi số hiện nay, chúng tôi cần tìm thêm đồng đội để cùng mở rộng thị trường. (Đây là vị trí mới hoàn toàn, thuộc BU tích hợp phần mềm, chuyển đổi số) Là một BD, đây là những công việc chính bạn phụ trách: Chủ động tìm […]